Bidjè Patisipatif Cambridge

Bidjè Patisipatif (PB) se yon pwosesis demokratik ki pèmèt manm kominote a deside dirèkteman kijan pou yo depanse yon pati nan yon bidjè piblik. Vil Cambridge espere PB pral ede rezidan yo patisipe nan pwosesis bidjè ak konstriksyon an. Nou kwè PB kontribye nan ankouraje angajman sivik ak lespri kominotè. Nou vle asire Plan Kapital Vil la reflete priyorite rezidan Cambridge yo.  

Nevyèm sik PB a te kòmanse, epi Vil la kolekte plis pase 1,000 lide nan men kominote Cambridge la sou pwojè kapital pou amelyore Cambridge.   

Dat limit pou soumèt lide yo te pase (31 jiyè), sepandan, si w voye yon imèl pwopozisyon w lan bay [email protected], n ap asire w mete l nan pwochen sik PB10 la. 

Tanpri tounen vin vote apati 1ye desanm kote tout rezidan Cambridge 12+, kèlkeswa sitiyasyon sitwayènte, nou pral vote epi deside kijan pou yo depanse $1 milyon nan Bidjè Kapital Vil la.  

Pwojè ki genyen nan dènye sik PB yo enkli amelyorasyon sant jèn yo, founiti pou rezidan ki fèk loje yo, pano solè pou bibliyotèk prensipal la, aksè nan lesiv lekòl piblik yo, ak anpil lòt ankò!   

Kalandriye evènman yo:  

  • Jen ak Jiyè - Soumèt lide w yo!  
  • Out jiska Novanm - rezidan volontè yo pral fè rechèch ak devlope lide sa yo nan pwopozisyon pwojè. Responsab vil la ak anplwaye vil la pral apwouve pwopozisyon pou bilten PB a. 
  • Desanm - Vòt bilten PB! Tout rezidan Cambridge ki gen laj 12 an oswa plis ka vote, kèlkeswa sitiyasyon sitwayènte. 

Mèsi paske w sipòte Bidjè Patisipatif nan Cambridge!