Bidjè Patisipatif Cambridge

Participatory Budgeting (Bidjè Patisipatif (PB) se yon pwosesis demokratik ki pèmèt manm kominote yo deside dirèkteman kijan pou yo depanse yon pati nan yon bidjè piblik. Vil Cambridge espere PB pral ede rezidan yo patisipe nan pwosesis bidjè ak konstriksyon an. Nou kwè PB ap kontribye nan ankouraje angajman sitwayen ak lespri kominotè. Nou vle asire bidjè Vil la reflete priyorite rezidan Cambridge yo.

Dizyèm sik PB a te kòmanse, epi Vil la kolekte plis pase 800 lide nan men kominote a sou fason pou depanse $2 milyon dola pou amelyore Cambridge.

Dat limit pou soumèt ide yo pase (9 Oktòb), sepandan, si ou voye ou voye pwopozisyon w lan sou imel nan [email protected], n ap asire nou mete l nan pwochen sik PB a.

Tanpri veye vòt PB10 la apati 7 Mas 2024, kote tout rezidan Cambridge ki gen 12 lane oswa plis, kèlkeswa estati sitwayènte yo, ka vote epi deside kijan pou yo depanse $2 milyon nan Bidjè Vil la.

Pwojè ki te ganyan nan dènye sik PB yo gen ladan yo amelyorasyon sant jèn yo, founiti pou rezidan k ap fenk loje, pano solèy pou Bibliyotèk Prensipal (Main Library) la, aksè lesiv nan lekòl piblik yo, ak anpil lòt ankò!

Kalandriye evènman yo:

  • 11 Septanm – 9 Oktòb - Soumèt lide w yo!
  • Oktòb 2023 jiska Janvye 2024 - Rezidan volontè yo pral fè rechèch ak devlope lide sa yo nan pwopozisyon pwojè. Direktè Minisipal la ak Anplwaye Minisipal yo pral apwouve pwopozisyon pou vòt PB a.
  • Mas 2024 - Vòt bilten PB! Tout rezidan Cambridge ki gen laj 12 lane oswa plis, kèlkeswa sitiyasyon sitwayènte l, ka vote!

 

Mèsi paske w sipòte Bidjè Patisipatif nan Cambridge!