Bidjè Patisipatif Cambridge

Soumèt lide w yo isit la

Bidjè Patisipatif (Participatory Budgeting, PB) se yon pwosesis demokratik ki pèmèt manm kominote a deside dirèkteman kijan pou yo depanse yon pati nan yon bidjè piblik. Vil Cambridge espere PB pral ede rezidan yo patisipe nan pwosesis bidjè ak konstriksyon. Nou kwè PB ede nan ankouraje angajman sivik ak lespri kominotè. Nou vle asire Plan Kapital Vil la reflete priyorite rezidan Cambridge yo.

Nevyèm sik PB a te kòmanse, epi vil la vle tande lide w yo pou pwojè ki enpòtan yo. Ki jan ou t ap depanse $1 milyon dola pou amelyore kominote nou an?

Pwojè ki genyen nan dènye sik PB yo gen ladan amelyorasyon sant jèn yo, founiti pou rezidan ki fèk loje yo, pano solè pou Main Library la, aksè lesiv nan lekòl piblik yo, ak anpil lòt ankò!

Soumèt lide w yo anvan 31 jiyè 2022.

Kalandriye evènman yo: 

  • Jen ak Jiyè - Soumèt lide ou yo! 
  • Out jiska Novanm - Rezidan volontè yo pral fè rechèch ak devlope lide sa yo nan pwopozisyon pwojè yo.  Responsab Vil la ak Anplwaye Vil la pral apwouve pwopozisyon pou bilten PB a. 
  • Desanm - bilten vòt PB! Tout rezidan Cambridge ki gen 12 an oswa plis ka vote, kèlkeswa sitiyasyon sitwayènte.  

Kondisyon pou kalifikasyon pwojè PB: 

  • Benefis piblik la 
  • Depans yon sèl fwa $1 milyon dola oswa mwens 
  • Bijè pwojè (Acha yon bagay oswa konstriksyon kèk bagay) 
  • Vil Cambridge mete an aplikasyon sou pwopriyete vil la (tankou pak, lari ak twotwa, bibliyotèk, lekòl, sant pou granmoun aje, elatriye) 

Si w gen yon lide sou yon pwojè pou amelyore Cambridge, tanpri klike la a pou pataje li!